google-site-verification=cQSWBe8T9U0j__fYVBVKwORxoQW5H6jziJpDMp1Aqwk

Internetveikala www.xfixi.com lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.     Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz internetveikala www.xfixi.com (turpmāk – E-veikals) lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk E-veikalā piedāvātās preces vai citādi izmanto E-veikala pakalpojumus.

1.2.     Pārdevējs ir SIA “Mateuss” (reģistrācijas Nr. 40003913731, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV40003913731, juridiskā adrese: Latvija, Rīga, Anniņmuižas bulvāris 1, LV-1067

1.3.     Pircējs ir fiziska persona, kas iepērkas E-veikalā vai izmanto citus E-veikala pakalpojumus. Izmantot E-veikalu un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

1.4.     Veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties E-veikalā.

1.5.     Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces E-veikalā, Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un maksājums ir saņemts.

1.6.     Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces E-veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces E-veikalā. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

1.7.     Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties E-veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8.     Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

1.9.     Ievērojot E-veikala sistēmas tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.

1.10.  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos E-veikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto E-veikalu, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt E-veikala darba stabilitātei vai drošībai.

1.11.  Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt E-veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1.   Lai varētu izmantot E-veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, pircējam, pirms preces pasūtīšanas ir jāizpilda reģistrācijas anketa. Reģistrācijas anketā ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, citi preču piegādei svarīgi dati.

2.2.  Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno, paziņojot par izmaiņām Pārdevējam. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

2.3.  Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju.

2.4.  Ja E-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas E-veikalam tīmeklī, izmantojot Pircēja pievienošanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē pievienošanās datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti E-veikala vietnē.

2.5.  Reģistrējoties un piekrītot Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot E-veikalu un izmantojot tā pakalpojumus.

2.6.  Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

2.7.  Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no pirkuma līguma izrietošās saistības. kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus E-veikala pakalpojumus.

2.8.   Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai saņemot Pircēja piekrišanu.

2.9.   Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot E-veikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.

2.10.  Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

2.11.  Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas E-veikalā laikā sniegtie personas dati tiks glabāti divus gadus. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei, tiks glabāti nopirkto preču visu  garantijas laiku, bet ne mazāk kā divus gadus kopš preču piegādes. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti divus gadus pēc Pircēja pēdējās pievienošanās E-veikala sistēmai. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti.

2.12.  Iesniedzot attiecīgu lūgumu Pārdevējam, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Noteikumus.

 3. Preču pasūtīšana

3.1.Veicot pasūtījumu, obligāti jānorāda preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un telefona numuru un citu nepieciešamo informāciju.

3.2.Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem.

4. Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

4.1. Preču cenas E-veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar iekļautu PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā E-veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.2 Pircējs norēķinās par precēm priekšsamaksas veidā caur internetbanku vai veicot skaidras naudas maksājumu, preču pieņemšanas – nodošanas brīdī. 

4.3 Pircējam izvēloties veikt apmaksu internetbankā, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu tiek sagatavots priekšapmaksas rēķins un nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pastu. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā.

4.4 Izvēloties veikt priekšapmaksu, Pircējam par pasūtītajām precēm ir jāsamaksā nekavējoties, ne vēlāk kā vienas stundas laikā kopš pasūtījuma veikšanas. Šadā gadījumā pasūtījums tiek izpildīts tikai pēc priekšapmaksas saņemšanas. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta un ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. 

4.5 Pārdevējs ir tiesīgs, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm vienas stundas laikā kopš pasūtījuma veikšanas, gadījumā, ja Pircējs ir izvēlējies veikt priekšapmaksu.

4.6 Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā E-veikalā norādītās preču cenas. Pasūtījuma summa ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas

5. Preču komplektēšana un piegāde

5.1.     Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā (Visā Eiropā). E-veikals pieņem pasūtījumu tikai tad, ja ievadītā piegādes adrese ietilpst noteiktajā teritorijā. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers).

5.2.     Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa, kas ir norādīta E-veikala anketā pasūtīšanas brīdī. Vai individuāli piemērota atkarībā no piegādes vietas. Piegādes maksa var būt gan fiksēta, gan arī atkarīga no Pircēja pasūtīto preču vērtības.

5.3.     Pircēja pasūtītās preces tiek komplektētas Pircēju apkalpojošajā Pārdevēja tirdzniecības vietā (noliktavā).

5.4.     Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pircēju apkalpojošajā veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces, piegādāt mazāku preču daudzumu vai izvēlēties Pircēja pasūtītajai precei analoģisku vai pēc iespējas precei līdzīgāku preci (turpmāk – alternatīva prece). Ja Pircējs nevēlas, lai viņam tiktu izvēlēta alternatīva prece, viņš var par to paziņot Pārdevējam.

5.5.     Ja Pircēju neapmierina Pārdevēja izvēlētā alternatīvā prece, viņš var šo preci atdot Pārdevēja pārstāvim (kurjeram) sūtījuma piegādes laikā. Nodošanas fakts tiek apliecināts piegādes dokumentā (piemēram, pavadzīmē).

5.6.     Ja Pircējs pieņem Pārdevēja piegādātās alternatīvās preces, vēlāk tās var tikt atdotas atpakaļ (izņemot preces, kuras nevar tikt atdotas), tikai ievērojot Noteikumu sadaļu “Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ”.

5.7.     Naudu par Pircēja samaksātajām, bet Pārdevēja nepiegādātajām precēm, kā arī par sūtījuma piegādes laikā Pircēja atpakaļ atdotajām alternatīvajām precēm atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā septiņu darba dienu laikā pēc sūtījuma piegādes.

5.8.     Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pircējam ir jāpieņem preces pašam. Ja pasūtītās preces saņems nevis Pircējs pats, bet cita persona, pasūtījumā ir jānorāda saņēmēja vārds un uzvārds.

5.9.    Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs vai saņēmējs nav atrodams, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.10.  Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, atskaitot piegādes maksu. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu piegādes maksu (kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī).

5.11.  Pārdevējs piegādā Pircējam preces pasūtījumā izvēlētajā laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.

5.12.  Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

5.13.  Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtītajam. Pircējs ar savu parakstu apliecina sūtījuma preču kvalitātes un apjoma atbilstību.

5.14.  Ja Pircējs pamana, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.

5.15.  Ja preču saņemšanas laikā Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtītajam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā) un jāapliecina ar parakstu, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs, nosūtot attiecīgo ziņojumu uz piegādes dokumentos norādīto e-pasta adresi  [email protected] Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

6. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

6.1.     Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

6.2.     Pārdevējs neatbild par to, ka E-veikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai Pircēja datora monitora īpatnību dēļ.

6.3.     Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

7. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

7.1.     Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma E-veikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

7.1.1. Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

7.2.     Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda un paraksta piegādes dokumentam pievienoto atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, un nosūta Pārdevējam uz šādu adresi: SIA “Mateuss’’, Latvija, Rīga, Anniņmuižas bulvāris 1, LV-1067

7.3.     Pircējs 7 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas nogādā un atdod preci (ja tā ir piegādāta) pārdevēja birojā Anniņmuižas bulvārī 1, Rīga LV-1046 (darbadienās no plkst. 10.00-18.00). 

7.4.     Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, desmit darbdienu laikā pēc preces pieņemšanas. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

7.5.     Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāda bija iedota), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

7.6.     Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošu preci Pircējs iesniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” Pārdevēja biroja adresē: Anniņmuižas bulvārī 1, Rīga LV-1046

7.7.     Izdevumus preču nogādei līdz birojam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Ja Pircējs vēlas atdot preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).

7.8.     Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

8. Informācijas apmaiņa

8.1.     Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

8.2.     Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot E-veikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

9. Beigu noteikumi

9.1.     Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

9.2.     Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9.3.     Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Lielākais Latvijas interneta veikalu preču meklētājs Salidzini.lv logotips Cenu salīdzinājums interneta veikalos www.gudriem.lv/atrie-kreditiwww.gudriem.lv/atrie-krediti
google-site-verification=cQSWBe8T9U0j__fYVBVKwORxoQW5H6jziJpDMp1Aqwk